Protocol klachtenreglement

PROTOCOL KLACHTENREGLEMENT

The School of Play streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. Een gesprek met de betrokken medewerker of docent/gastdocent leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als deelnemer. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

Klacht: Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een deelnemer over de activiteiten en dienstverlening van The School of Play.
Klager: Elke afnemer van een dienst van The School of Play, eerder in de algemene voorwaarden omschreven als deelnemer/cursist/student.

2. Indienen van een klacht.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– uw naam, adres en woonplaats
– uw opleiding The School of Play
– de datum waarop u uw schrijven verstuurt
– een heldere beschrijving van uw klacht
– voorgaande correspondentie en relevante kopieĂ«n van documenten die uw klacht verduidelijken
– Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.
– Uw klacht kunt u sturen naar: The School of Play, Diemewei 4041, 6605 XA Wijchen

3. Ontvangstbevestiging van uw klacht.

Binnen Ă©Ă©n week na ontvangst van uw klacht (m.u.v. vakantieperiodes zoals op de website staan aangegeven) ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geĂŻnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

4. Inhoudelijke reactie op uw klacht.

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier. Indien nodig zal binnen 15 werkdagen een afspraak worden gemaakt om de klacht inhoudelijk nader te bespreken.

5. Onafhankelijke klachtenbehandeling

The School of Play beschikt voor een adequate klachtenprocedure in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde; te weten Elle Veltmaat. Zij is eigenaar van Elle financieel support, te vinden via http://www.ellefinancieelsupport.nl Tijdens de beoordeling van uw klacht kunnen we u vragen om extra informatie. Het oordeel van Elle Veltmaat is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door The School of Play snel afgehandeld.

6. Toezicht en beheer.

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.